Hepgor gwe-lywio

Amseroedd Agor

Rydym yn flin i gyhoeddi bod Theatr y Dywysoges Frenhinol ar gau ar hyn o bryd.
Mae ein meddyliau a'n cydymdeimladau gyda'r holl bobl hynny yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig Coronafeirws presennol. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n agos iawn ac yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Ar ôl dilyn eu cyngor nhw, mae perfformiadau yn ein theatrau bellach wedi'u gohirio nes clywir yn wahanol. Rydym yn gwneud pob ymdrech i aildrefnu ein digwyddiadau y gwerthwyd tocynnau ar eu cyfer, ac rydym wedi llunio rhestr o Gwestiynau Cyffredin am Coronafeirws. Gallwch weld manylion pellach am ein digwyddiadau a drefnwyd yma.

ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU - O BELL

Mae ein Swyddfa Docynnau'n gweithredu o bell, ac mae wedi lleihau ei horiau agor ar gyfer ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn ac archebion - 01639 763214

 • Oriau Gweithredu Dros Dro'r Swyddfa Docynnau: Dydd Llun – dydd Gwener: 10y.b–12y.p ac 1y.p-4y.p
 • Caiff ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu monitro yn ystod oriau swyddfa.
 • Am ymholiadau cyffredinol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin a'n Hamodau a Thelerau.

 

PERFFORMIADAU WEDI'U CANSLO

Os caiff sioe ei chanslo, bydd gennych hawl i ad-daliad llawn.

 

PERFFORMIADAU WEDI'U HAILDREFNU

Os caiff sioe ei gohirio, byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid drwy e-bost i roi gwybod iddynt am y dyddiadau newydd. Caiff tocynnau cwsmeriaid eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd a lle bo'n bosib, byddwn yn ceisio rhoi tocynnau ar ddiwrnod ac amser cyfwerth, ac yn yr un seddi â’r tocynnau a archebwyd yn wreiddiol. Os na allwch ddod ar y dyddiad newydd a drefnwyd neu roi eich tocynnau i ffrind, e-bostiwch artsmarketing@npt.gov.uk i roi gwybod i ni.

Mae gan ddeiliaid tocynnau sawl opsiwn, ac fe'u rhestrir isod:

 1. Cadw eich tocynnau ar gyfer y sioe a aildrefnwyd.
 2. Rhoi eich tocynnau i ffrind os nad yw'r dyddiad yn addas.
 3. Hawlio ad-daliad llawn i'ch dull talu gwreiddiol. Os gwnaethoch dalu â cherdyn, sylwer y bydd y taliad yn ymddangos fel taliad gan Neath Port Talbot County Borough Council ar eich cyfriflen ac nid Theatr y Dywysoges Frenhinol

 

Gwybodaeth am Docynnau

 • Nid oes modd ad-dalu tocynnau
 • Rhaid talu £1 i bostio tocynnau
 • Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Neath Port Talbot CBC'
 • Gellir casglu tocynnau a archebwyd ar-lein o'r lleoliad 24 awr ar ôl eu prynu neu gallwch eu gadael yn y lleoliad nes diwrnod y perfformiad
 • Gallwn roi tocynnau ar gadw am hyd at 7 niwrnod heb dderbyn taliad. Ni chaiff tocynnau a archebwyd eu cadw o fewn wythnos i'r perfformiad a chânt eu rhyddhau os bydd y perfformiad yn gwerthu pob tocyn

Mae tocynnau ar gael dros y ffôn neu ar-lein ar hyn o bryd.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot