Hepgor gwe-lywio

Cwestiynau Cyffredin Yn Ymwneud  Choronafeirws

Cymerwch gipolwg ar ein cwestiynau cyffredin...

O brynu e-docynnau ar-lein i'r rheolau COVID diweddaraf yn ein hadeilad, sgroliwch lawr i weld yr atebion i rai o'n cwestiynau cyffredin.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Cysylltwch â ni.

PASIAU COVID:

Yn unol ag arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru, Nid oes angen Tocynnau Covid bellach.

GWEITHDREFNAU DIOGELWCH COVID:

Nid oes gofyniad cyfreithiol bellach ichi wisgo gorchudd wyneb yn ein theatr.

Rydym wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i helpu i wneud eich dychweliad i'r theatr yn brofiad diogel a phleserus, gan gynnwys gwell trefniadau glanhau a defnyddio e-docynnau.

AILDREFNU O GANLYNIAD I COVID:

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a digwyddiadau a ohiriwyd ac a aildrefnwyd ar gael yma.

Cadwch eich hen docynnau'n ddiogel gan y byddant yn ddilys o hyd ar gyfer dyddiad newydd y digwyddiad.

Bydd yr holl asiantiaid yn cysylltu â'r rheini sydd wedi archebu tocynnau cyn gynted ag y gallant, ond os nad ydych wedi clywed ganddynt mewn perthynas â pherfformiad, bydd angen i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

ARCHEBU'CH TOCYNNAU:

Gallwch archebu tocynnau dros y ffôn gyda'n Swyddfa Docynnau, gan roi eich cyfeirnod Hynt unigryw wrth archebu.

Wrth archebu ar gyfer un o'n digwyddiadau, gallwch ddewis derbyn e-docynnau a fydd yn cael eu e-bostio atoch ar ôl i chi archebu. Gallwch wneud hyn am ddim.

Ar ôl cyrraedd y theatr; ni fydd yn rhaid aros yng nghiw'r Swyddfa Docynnau. Dangoswch eich e-docynnau ar eich dyfais symudol i'n staff blaen tŷ wrth y fynedfa.

Os ydych chi'n cyflwyno'ch e-docyn ar ffôn symudol, bydd angen cynyddu disgleirdeb eich sgrîn cyn ei ddangos i'n staff blaen tŷ.

Dylent gyrraedd o fewn 30 munud i gwblhau’ch archeb. Os nad ydych yn derbyn eich e-docyn o fewn yr amser hynny, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib.

Gallwch, gall unrhyw un y mae angen gofalwr arno wneud cais i ddod yn aelod o Gynllun Hynt, sy'n caniatáu i chi gael tocyn am ddim ar gyfer y gofalwr mewn unrhyw theatr yng Nghymru sy'n cymryd rhan yn y cynllun. I archebu tocyn drwy'r cynllun Hynt, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau yn ystod ein horiau agor.

Nid yw tocynnau'n ad-daladwy ac nid oes modd eu trosglwyddo ychwaith, oni bai fod perfformiad yn cael ei ganslo neu ei aildrefnu.

I gael rhagor o wybodaeth am ad-daliadau, ailwerthu tocynnau a'u cyfnewid, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau'n uniongyrchol.

YMWELD Â'N THEATR:

Yn ystod yr wythnos, y lle parcio agosaf yw'r maes parcio aml-lawr sy'n cau am 7pm (SA12 8HN). Yn ystod y nos ac ar y penwythnos bydd y maes parcio gyferbyn â'r theatr/ganolfan ddinesig ar agor gyda lleoedd cyfyngedig.

Mae'r orsaf drenau tua 10 munud i ffwrdd ar gerdded; gadewch yr orsaf, (dylai Gwesty'r Grand fod ar y dde), a cherddwch yn syth ymlaen drwy neuadd yr orsaf ac ymlaen i Heol yr Orsaf, parhewch ar hyd yr heol hon (mae'n datblygu'n ffordd i gerddwyr hanner ffordd ar ei hyd), nes i chi gyrraedd pont droed â chanopi. Cerddwch ar hyd y bont droed ger y Sgwâr Dinesig ac mae'r theatr o'ch blaen, ychydig i'r dde.

Mae'r orsaf fysus tua 5 munud i ffwrdd ar gerdded drwy Ganolfan Siopa Aberafan, sy'n agor ar y Sgwâr Dinesig. Mae safle tacsis ger yr orsaf fysus hefyd.

Oes, yn y toiled anabl yn y dderbynfa lawr llawr.

Oes, mae rampiau'n arwain at brif fynedfaoedd yr adeilad.

Oes, mae lifft i'r cylch/ardal y balconi. Sylwer nad ydym yn eich cynghori i'w defnyddio ar gyfer cadeiriau olwyn gan y bydd y lifftiau'n cael eu stopio os oes tân neu argyfwng tebyg.

Mae toiledau ar y ddau lawr, i'r dde cyn i chi gyrraedd yr awditoriwm, gan gynnwys toiled i'r anabl lawr llawr.

Mae toiledau ar bob lefel o Theatr y Dywysoges Frenhinol, ac mae ein cyfleusterau newid cewynnau a'n toiledau hygyrch wedi'u lleoli ar lawr gwaelod y theatr, yng nghyntedd mynedfa'r theatr.

Oes, cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau'n uniongyrchol os hoffech archebu sedd gadw.

Gellir rhyddhau seddi cadw 14 diwrnod ar ôl y dyddiad y trefnwyd yr archeb os nad ydym wedi derbyn cadarnhad neu daliad gennych. Efallai y bydd angen rhyddhau seddi'n gynt na hyn, yn amodol ar argaeledd.

Ni chodir tâl am blant 2 oed ac yn iau* ond rhowch wybod i'r swyddfa docynnau pan fyddwch yn archebu'ch tocynnau.

*Efallai y bydd gan sioeau penodol eu polisi oedran eu hunain y mae'n rhaid i ni ei ddilyn, ond byddwn yn nodi hyn yn glir ar ein gwefan os yw'n berthnasol.

Ychwanegir ardoll tocynnau at y tocynnau rydych chi'n eu prynu er mwyn talu'r costau gweinyddol a'r gorbenion sy'n gysylltiedig â phob tocyn a werthwyd.

Rydym yn deall y bydd cyrraedd yn hwyr yn anochel ar adegau. Ar ôl i chi gyrraedd, rhowch wybod i aelod o staff a fydd yn dweud wrthych pryd i fynd i mewn i'r theatr.

Sylwer nad yw rhai sioeau'n caniatáu cwsmeriaid sydd wedi cyrraedd yn hwyr.

Os ydym yn gallu mynd â chi i mewn i'r theatr ar ôl i chi gyrraedd yn hwyr, dylech wybod y gall y theatr fod yn hollol dywyll.

Mae sawl lle bwyta gerllaw. Yn ystod y dydd, mae rhai mannau bwyta ar gael yng Nghanolfan Siopa Aberafan ar ochr arall y sgwâr o'r theatr, gan gynnwys Costa Coffee a Baristas Café. Gallwn hefyd awgrymu Blanco’s Hotel & Restaurant (SA12 6NT), bwyty La Memo (SA13 1NU), tafarn/bwyty Lord Caradoc (SA13 1NW), a The Shah Tandoori (SA13 1NN), sydd hefyd yn agor gyda'r hwyr.

Ydym, rydym yn derbyn taliadau â cherdyn wrth y bar ond nid ydym yn derbyn American Express.

Na, mae ein Hamodau a Thelerau'n nodi, oni bai ein bod yn cyhoeddi fel arall, na chaniateir tynnu lluniau na ffilmio yn y theatr ar ôl i sioe ddechrau, o ran parch at y perfformwyr.

Fodd bynnag, rydym yn annog pob cwsmer i dynnu hunlun cyn y sioe a'n tagio ni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Rydym ar Instagram, Twitter a Facebook.

Os hoffech dynnu lluniau neu ffilmio'n broffesiynol am unrhyw reswm, mae'n rhaid i chi gael caniatâd ymlaen llaw drwy e-bostio artsmarketing@npt.gov.uk

Nac oes, gofynnwn i chi ofalu am eich eiddo ei hun ar bob adeg pan fyddwch yn dod i ddigwyddiad yn Theatr y Dywysoges Frenhinol.

Rhowch wybod i ni am eiddo coll yma.

Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol ar gael i'w llogi. I gael rhagor o wybodaeth am logi'r theatr, cliciwch yma.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot